get_opcodes()

返回描述如何将 a 变为 b 的 5 元组列表,每个元组的形式为 (tag, i1, i2, j1, j2)。 在第一个元组中 i1 == j1 == 0,而在其余的元组中 i1 等于前一个元组的 i2,并且 j1 也等于前一个元组的 j2

tag 值为字符串,其含义如下:

含义

'replace'

a[i1:i2] 应由 b[j1:j2] 替换。

'delete'

a[i1:i2] 应被删除。 请注意在此情况下 j1 == j2

'insert'

b[j1:j2] 应插入到 a[i1:i1]。 请注意在此情况下 i1 == i2

'equal'

a[i1:i2] == b[j1:j2] (两个子序列相同)。

例如

>>> a = "qabxcd"
>>> b = "abycdf"
>>> s = SequenceMatcher(None, a, b)
>>> for tag, i1, i2, j1, j2 in s.get_opcodes():
...   print('{:7}  a[{}:{}] --> b[{}:{}] {!r:>8} --> {!r}'.format(
...     tag, i1, i2, j1, j2, a[i1:i2], b[j1:j2]))
delete  a[0:1] --> b[0:0]   'q' --> ''
equal   a[1:3] --> b[0:2]   'ab' --> 'ab'
replace  a[3:4] --> b[2:3]   'x' --> 'y'
equal   a[4:6] --> b[3:5]   'cd' --> 'cd'
insert  a[6:6] --> b[5:6]    '' --> 'f'